Nákupní kabelka 0

Nádrže na sběr dešťové vody

Zobrazeno 11 výsledků

NEJVĚTŠTVÍ VÝBĚR NÁDRŽÍ NA ČESKÉM TRHU !    

V této sekci naleznete největší výběr nádrží na sběr a skladování vody na našem trhu. Nabízíme více než 100 různých nádrží, nádob na vodu o objemu od 50 l do 50 000 l.    Všechny nádrže na sběr dešťové vody jsou vyrobeny z jednoho kusu, nejsou svařováné, což Vám zajistí bezproblémový provoz a dlouhou životnost nádrže.  V nabídce máme také široký sortiment příslušenství k nádržím ( filtry, lapače nečistot, čerpadla, kompletní systémy pro závlahu nebo využití vody v domácnosti. Všechny nádrže jsou vyrobeny ve Slovinsku, společností ROTO GROUP SLOVENIA , která vyrábí více než 4 000 různých plastových  výrobků a je jedna z největších zpracovatelů plastu v Evropě.Všechny výrobky jsou vyrobeny z kvalitního Polyethylenu a jsou certifikované dle platných norem EU.                                                                                                                               

Při zakoupení nádrže na sběr dešťové vody s příslušenstvím ( filtrací, zahradním nebo domovním kompletem) ze sortimentu Roterra nebo Rocko od nás dostanete dostanete DÁREK ZDARMA OKRASNÝ SUD NA VODU 120 L

Nabízíme dodávku na „klíč“. Dodávka na klíč   zahrnuje konzultaci na místě realizace, návrh optimálního řešení, projektovou přípravu, výkopové práce, kompletní montáž, zaškolení obsluhy.

Pro nabídku na „klíč“ nás kontaktuje na obchod@vodadumzahrada.cz

Katalog kompletního sortimentu ke stažení zde: katalog

Dešťovka II – Jak požádat o dotaci na nádrže na sběr dešťové vody.

Napiště nám na obchod@vodadumzahrada.cz  a my Vám pomůže se žádostí o dotaci.

Vyřízení dotace z programu Dešťovka není časově náročnou operací. I zde platí pravidlo 3 týdnů. Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, zda je žádost v pořádku. Po jejím schválení odesílá Fond peníze na účet opět do tří týdnů od uzavření smlouvy. Co  musíte pro získání dotace udělat?
  1. Vyplňte a odešlete  žádost o podporu přes naše webové stránky a my Vám s tím pomůžeme, od projetku po realizaci. 

Co je nezbytné doložit k podání žádosti na nádž na vodu.

  • formulář žádosti,
  • odborný posudek – obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů; zpracovává jej nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant,
  • případně další dokumenty: doklad o právní subjektivitě (pouze právnické osoby), plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou), souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků), doklad o akutním nedostatku vody v dané obci (pouze pro systémy akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady).

3. Posouzení žádosti
Žádost včetně všech povinných příloh posuzují pracovníci krajského pracoviště Fondu. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní. Je-li žádost v pořádku, Fond ji akceptuje. Posouzení žádosti trvá obvykle 3 týdny.

4. Realizace podporovaných opatření
Do 12 měsíců od akceptace žádosti zrealizujte podporovaná opatření dle schváleného odborného posudku. V odůvodněných případech můžete písemně požádat Fond o prodloužení lhůty pro doložení dokumentů pro uzavření smlouvy.

Pokud budete používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním další postup. Před vyplacením dotace budete v takovém případě potřebovat dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, tedy například smlouvu či její dodatek o odkanalizování dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění nebo prohlášení provozovatele kanalizace, že změnu stávající smlouvy o odkanalizování v souvislosti s využitím srážkových vod ke splachování nepožaduje.

5. Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti
Po dokončení realizace podporovaných opatření musíte doložit doklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory:

  • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků,
  • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku,
  • soupis provedených prací (např. položkový rozpočet, smlouva o dílo, předávací protokol),
  • potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu),
  • ve specifických případech také platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, souhlas provozovatele kanalizace se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace či dokumenty k veřejné podpoře.

Fond předložené dokumenty během 3 týdnů zkontroluje a v případě zjištění nedostatků vás vyzve k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.

6. Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory
Pokud je žádost bezchybná, je předložena ke schválení. O udělení podpory rozhoduje ministr životního prostředí.

Na základě rozhodnutí ministra a splnění veškerých podmínek s vámi Fond uzavře písemnou smlouvu, která stanoví konkrétní individuální podmínky, za kterých se podpora poskytuje (zejména výše dotace, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace apod.). Smlouvu včetně rozhodnutí ministra vám zašleme v elektronické podobě k podpisu. Smlouvu si řádně prostudujte, vytiskněte a opatřete úředně ověřeným podpisem, následně ji odešlete dle pokynů, které obdržíte spolu se smlouvou, zpět na Fond.

7. Vyplacení podpory
Po doručení Vámi podepsané smlouvy a následném podpisu ředitele Fondu Vám převedeme dotaci na Váš bankovní účet.